+36 (30) 631 0290   8800 Nagykanizsa, Csengery 111/B

Adatkezelési Tájékoztató

Az homanablak.hu honlap (a továbbiakban: honlap) használatával a Felhasználó és a honlap
üzemeltetője, az HZH-TRADE Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 8800 Nagykanizsa, Csengery utca 111. B. ép.
(a továbbiakban: Adatkezelő) távközlési eszköz útján létesített egymással
kapcsolatot, az információ szolgáltatása nyílt hálózaton (Internet) történik. Ez az Adatkezelő
részéről fokozott ellenőrzési és biztonsági követelmények betartását teszi szükségessé. A
Felhasználók az homanablak.hu honlapot ingyenesen és anélkül látogathatják, hogy önmagukról
bármilyen személyes adatot meg kellene adniuk (kivétel ez alól az ajánlatkérés, vagy egyéb
kapcsolatfelvétel a honlapon keresztül).

A Felhasználók a honlapon történő kapcsolatfelvételen, árajánlatkérésen keresztül adhatnak meg
magukról adatokat, információkat. Az Adatkezelő személyes adatnak tekinti az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a
továbbiakban: Infotv.) rendelkezései szerint személyes adatnak nyilvánított minden adatot,
továbbá mindazon a Felhasználó által megadott további információkat, melyek alkalmasak a
személy elektronikus beazonosítására.

1.) MEGADOTT ADATOK KÖRE
A weboldalon történő kapcsolat felvételhez személyes adatok megadása szükséges. Az
üzenetküldéshez az alábbi adatok megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, telefonszám,
e-mail cím.

2.) ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA, CÉLJA
Az adatkezelő a személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:
1. az Adatkezelő szolgáltatásának, illetve más szolgáltató kapcsolódó szolgáltatásainak
az ajánlása a Felhasználók részére email-es megkeresése útján
2. hírlevelek, személyre szabott ajánlatok megjelenítése, egyéb tartalmak új
megjelenéséről való tájékoztatás szintén email útján.

Egyéb célok:
3. a Felhasználók regisztrációjának nyilvántartása
4. kapcsolattartás, melynek célja a Felhasználók megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen
felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a
honlapon lévő szolgáltatásokkal összefüggésben
A Felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő kezeli, és kizárólag a fentiekben
megjelölt célokra használja fel. Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának
fennállása alatt, így elsősorban a honlapon való regisztráció érvényessége alatt kezeli, illetve
amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, nem vonja vissza hozzájárulását.
A honlapon a számítógépek internet címei, az IP-címek naplózásra kerülnek a Felhasználó
látogatásának rögzítése céljából. Az Adatkezelő ezen adatokat elemezve statisztikákat készít,
például annak megállapítása céljából, hogy a webhely melyik részét milyen rendszerességgel
látogatják a Felhasználók és esetenként mennyi időt töltenek el ott.

3.) SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGALAPJA
Az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges adatkezelés önkéntes
hozzájáruláson alapul, melyet a Felhasználók a honlapon való tartózkodással adnak meg.
Bizonyos esetekben a megadott adatok körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok
tehetik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.
A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a honlapon. Amennyiben nem
saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának
beszerzése.

4.) ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATOK MEGISMERHETŐSÉGE
A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, illetve az általa esetlegesen igénybe vett, az
Infotv. szerinti Adatfeldolgozó(k) a hatályos jogszabályok szerint jogosultak. Harmadik fél részére
az Adatkezelő nem jogosult a Felhasználók adatainak kiadására, viszont jogosult más,
kapcsolódó szolgáltatásáról elektronikus levél formájában tájékoztatni a regisztrált
Felhasználókat.
A megadott adatok kizárólag a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként közreműködő
személyek részére adható ki (pl. hosting szolgáltatói adatbázis, Google űrlapok, stb.), aki az
Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult tárolni, felhasználni, vagy
harmadik fél részére továbbadni.

5.) FELHASZNÁLÓ JOGAI
Az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatkezelés mindenkor a hatályos jogszabályok szerint történik,
amely jelenleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény. Adatkezelő a Felhasználó kérésére bármikor írásban (e-mail útján), az ilyen
típusú kérelem beérkezését követő 30 naptári napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt
személyes adatról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az
adatkezelés időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. Az Adatkezelő
tájékoztatja a Felhasználókat, hogy jogukban áll választani, hogy kinek engedélyezik személyes
adataikat továbbítani. Az Adatkezelő a Felhasználó írásbeli kérésére erről is köteles szintén
írásban tájékoztatást adni, hogy kinek, milyen célból kerülhet sor adattovábbításra, annak
érdekében, hogy a Felhasználó élhessen választási jogával, melyet írásban, (e-mailben) tehet
meg.

Felhasználó jogosult a regisztrációkor megadott, illetve aktuálisan kezelt adatait bármikor
módosítani, illetve kérni személyes adatai helyesbítését (megadva a helyes adatokat). Ilyen
típusú kérelem a Felhasználó részéről írásban (e-mail útján az info@homanablak.hu e-mail címre
küldve) érkezhet. Az Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és
ennek megtörténtéről írásban értesíti a Felhasználót.

A Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérvényezheti adatainak törlését – részben vagy
egészben – úgyszintén írásban, e-mail útján az info@homanablak.hu e-mail címre küldött
elektronikus levéllel. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul köteles
gondoskodni az adatkezelés megszüntetéséről – ezzel együtt a Felhasználó adatainak törléséről
– és törli a felhasználót, illetve adatait a nyilvántartásából.
Az adatok módosításához vagy törléséhez az Adatkezelő – azonosítás céljából – jogosult
személyes azonosításra alkalmas igazolást kérni, vagy kérheti azt, hogy a Felhasználó
kapcsolatfelvétele során rendelkezésre bocsátott e-mail cím(ek)ről kérje az adatmódosítást.

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen:
1. a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező
adatkezelés esetén;
2. b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; illetve
3. c) törvényben meghatározott egyéb esetekben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de
legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban értesíti. Amennyiben az Adatkezelő az érintett tiltakozásának
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, továbbá az adatokat zárolja,
valamint a tiltakozásról, továbbá annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek
intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy ha az Adatkezelő a határidőt
elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30
napon belül bírósághoz fordulhat.
A személyes adatok vélelmezett jogsértése esetén a jogaiban sértett fél igényét az információs
önrendelkezései jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény irányadó
rendelkezései szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságon érvényesítheti, illetve
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
(Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9). Telefon: +36 (1) 391 1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu )

6.) ADATBIZTONSÁG
Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy biztosítja az adatok biztonságát, megteszi továbbá azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek
biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védve legyenek, továbbá megakadályozza
azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és megváltoztatását.
Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá,
ne továbbíthassák, ne hozhassák nyilvánosságra, ne módosíthassák vagy ne törölhessék. A
kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő
harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az adatok véletlenül
semmisüljenek, vagy sérüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési
tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.
Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat,
amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre, vagy
pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti
tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett
előéletre vonatkoznak.

Amennyiben Felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy egyébként a jogszabályokat
sértő módon más személyes adatait adta meg vagy egyébként a honlap használata során kárt
okozott, az Adatkezelő az ebből eredő kárát jogosult a jogsértő személy felé érvényesíteni. Ez
esetben az Adatkezelő minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő
személy személyazonosságának megállapítása érdekében.

7.) EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Jelen Adatkezelési nyilatkozat az Általános Szerződési Feltételekkel, illetve a Jogi Nyilatkozattal
együtt érvényes. Amennyiben a jelen Adatkezelési nyilatkozat bármely pontja érvénytelen volna,
vagy azzá válna, az nem befolyásolja a jelen nyilatkozat egyéb pontjának érvénytelenségét.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési nyilatkozatot a Felhasználók
előzetes értesítése nélkül egyoldalúan módosítsa. A szolgáltatásnak a módosítás
hatálybalépését követő használatával a Felhasználó elfogadja a módosított tájékoztatót.
Jelen Adatkezelési nyilatkozatra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Cookie-k (sütik) kezelése

Fogalmak

 • Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
 • Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 • ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
 • Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, http://www.valami.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
 • Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
 • Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
 • Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
 • Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások
 • Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, NÉV VAGY CÉGNÉV és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai

A(z) www.homanablak.hu weboldala sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenység nyomon követése és releváns ajánlatok megjelenítése érdekében.

Kérjük, hogy a dokumentumot figyelmesen olvassa el és csak akkor vegye igénybe a weboldal szolgáltatásait, amennyiben minden pontjával egyetért és azokat Önre (a továbbiakban: Felhasználó) nézve kötelező érvényűnek elfogadja. Felhívjuk figyelmét, hogy jelen szabályzat csak az adott weboldalon történő cookie-kezelésre vonatkozik.

Mi az a Süti?

A cookie (magyarul “süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.

Hogyan keletkezik a Süti?

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.

Hogyan hasznosul a Süti?

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már párosítja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja pl. a bejelentkezett regisztrált felhasználót. Enélkül például nem lehetne bejelentkezni egy weboldalra.

Milyen sütiket és mire használ a weboldal?

A weboldal a sütiket a következő célokból használja

 • weboldalunk fejlesztése,
 • az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt,
 • információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat – annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat,
 • megtudhatjuk, hogyan biztosítsuk még jobban a felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja az oldalunkat,
 • célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon,
 • böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása,
 • a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követésére azért, hogy általuk még inkább kifejezetten az Önt érdeklő vagy az Ön számára fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el az Ön számára.

A sütik típusai

Alapműködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról.

Ide tartozik például a kalkulátorhasználati értékek tárolása, a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód.

Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.

Statisztikai célú sütik

Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Teljesítményt biztosító sütik

Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Teljesítményt biztosító sütik a Google Optimize sütijei is. A Google Optimize sütikkel kapcsolatos tudnivalókról itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

Célzó- és hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik az Ön hozzájárulása nélkül nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.

Amennyiben azonban ehhez hozzájárult, a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat együttesen használhatjuk fel az Ön személyes adataival, annak érdekében, hogy marketing kommunikációnkat még jobban az Ön igényeihez igazíthassuk és az Ön számára minél inkább személyre szabott ajánlatokra hívjuk fel a figyelmét.

Honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:

Google Adwords

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Facebook

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/

Doubleclick

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

Instagram

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://help.instagram.com/402411646841720

Hogyan ellenőrizheti, és hogyan tudja kikapcsolnia a sütiket?

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket.

Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Építkezik, felújít, nagy tételben vásárolna?

Hívjon minket, szakértő kollégáink segítenek tályékozodni és válogatni. Sőt, egyedi árkedvezményt is biztosítunk!

Copyright © 2023 Hóman Ablak Minden jog fenntartva!
hu_HUMagyar